Кирүү

ЖЫЛДЫЗ, АЙ

Асманда койлор жайнайт,
Артынан койчусу айдайт.

Миң кочкор,

Миң кочкордун ичинде Бир алп кочкор.

Миң чүкөдө бир томпой.

Көп чүкө,

Коп чүкөнүн ичинде Чоң чүкө.

Ордодогу коп чүкө,
Ортосунда бир сака.

Этегим толгон коп чүкө, Ортосунда бир сака.

Ой-пикирлер