Кирүү

ЖАМГЫР

Чилдиң бут чий казат.

Талаага таруу чачтым,
Талпылдап үйгө качтым.

Талаага таруу чачтым,
Тарпылдап үйгө качтым.
Музга буудай чачтым,
Буркурап үйгө качтым.

Кара-кара, кар тоо,
Кандар өтүп баратат.
Бийик-бийик, бийик ТОО,
Бийлер өтүп баратат.
Бийдин уулу Шадыкан,
Шабыратып баратат.

Тап-тап, тап жорго,
Таба албасаң боз жорго,
Желип кетсе жеткирбейт,
Жерге түшсө көрүнбөйт.

Ой-пикирлер