Кирүү

Туман

Жерге түшсө буландай,
Көккө чыкса буландай.
Боору бүтүн тени жок,
Эч биринде жаны жок.

Жерге түшсө буландай,
Кокко чыкса тунарат,
Эч жеринде жаны жок.

Оро-оро, ичи толо шоро.

Талаага талкан чачтым.

Төмөнкү элдин буурасы,
Жайылып келет чуудасы.

Уучтасам уучум толбойт,
Кое берсем, жерге сыйбайт.

Ой-пикирлер