Кирүү

Тукум куучулук

Тукум куучулук. Бул - түптүү Манастан Семетейдин төрөлүшү, андан Сейтек, жүктүүтөө көтөргөн Каба балбандан, ашууда атын кетерген Кожом-кулдун, улуу усталар Оттук-Таштан Санташ, Балташ, Шамшидин андан бери Канташ уулу Капардын уул-неберелеринин, моңолдор Айтмамбеттин тукумунун бүтүндөй уста аталып, азыркы күнгө чей­ин урпактарынын узанып келиши - тукум куучулуктун айкын дали-ли. Тукум куучулукта акындардан, ырчылардан ж.б. чыгармачыл адам-дардан өзүнүн тукумунан артели кеч кайра дал өзүндөй таланттар кайталана чыгышы - мыйзам ченемдин бардыгы.

Ой-пикирлер