Кирүү

Манас эпосу. Саякбай Каралаевдин толук айтымы

Асман жана сөз
Эсенкан жолой менен дөңгөнү баш кылып, манасты кармап келүүгө он миң кол аткарганы
Манас эсенкандын жиберген колунан эки жүз кишисин өлтүрүп, төөлөрүн жүгү менен талатканы
Жакып, акбалтайдын ала-тоону карай көчө баштаганы. жолойдун аларга катуу чабуул койгону
Акбалтай менен жакып жолойго кыздарды, малды тартуу тартып багыналы — деп, кеңешкени. манас болбой урушуп жеңгени
Манаска кырк чилтен, кызырдын жолукканы. акбалтайдын кеңеши менен манас кошойду көздөй жөнөгөнү
Эсенкан буйрук менен жолойду баш кылып, манаска кол аткарганы
Кутубий кароол карап, кытайдын колун көргөнү. кутубийдин кытай менен болгон биринчи урушу
Эзкара манастан үч күн уруш токтот деп, үч күн нөөмөт сураганы (дем алыш)
Кошой билерик менен жарманасты бошотуп алуу үчүн аскер камдап, кытайга жөнөгөнү
Манастын кытай менен болгон экинчи урушу
Кошойдун келип, манаска кошулганы
Жолой, эзкаралар манаска жеңдирип, эсенкандын алдына барганы
Эсенкан сынчыларын чогултуп, бүтүн кытайдан коңурбайды жаратып, кароолго эл четине койгону
Манастын таласка көчүп келип конгону. манастын эгин эгип аккуланы сатып алганы
Манастын таластан чыгып бакай, ажыбайга жолукканы
Манастын алөөкөнү жеңип кан көтөрүлгөнү
Манас баатыр шоорук канды жеңип, акылайды тартууга алганы
Чубак баатыр баяны
Манас баатырдын каныкейди алганы
Жети кандын бузугу. колдун бээжин аттанганы
Алмамбет менен чубактын чыры
Алмамбеттин жомогу
Алмамбет менен сыргактын чалгыны

Ой-пикирлер