Кирүү

Күн күркүрөө, жоогазын

Сандыктагы сары айгыр,
Сандап-сандап кишинейт.
Куйруктары көк ала,
Баш жактары сарала,

Сандыктагы сары айгыр,
Сандап-сандап кишинейт,
Куйруктары карала,
Көчүктөрү сарала.

Ой-пикирлер