Кирүү

Күн күркүрөө, чөп чыгуу

Букардан буурул айгыр кишинесе,
Жаркенттен жетимиш байтал боозуйт.
Кулундары кок ала,
Куйруктары сарала.

Ой-пикирлер