Кирүү

Күн күркүрөө, чагылган

Ай-айга багышат,
Алтын табак кагышат.
Күн-күнгө багышат,
Күмүш табак кагышат.

Айдан азан чакырса,
Ааламга угулуптур.

Буура-буура буркурайт,
Буту колу титирейт.

Ой-пикирлер