Кирүү

Илимий-техникалык прогресс

Илимий-техникалык прогресс - айыл чарбасында - айыл чарбанын материалдык-техника базасынын өнүгүү процесси, илим менен техниканын жетишкендиктерин, алдыңкы интенсивдүү технологияны өндүрүшкө кеңири киргизүү; айыл чарба эмгегин индустриалдык эмгектин бир түрүнө айландыруу жолу. Илимий-техникалык прогресс - айыл чарба өндүрүшүн ургаалдаштыруунун иш жүзүнө ашыруунун негизи.

Илим менен техниканын жетишкендиктерин кеңири пайдалануу менен гана айыл чарба продукциясын даярдоонуу көбөйтүүнүн жогорку темптерин, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана малдын азыктуулугун жогорулатууну камсыз кылуу мүмкүн. Илимий-техникалык прогрессти тездетүү - айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун, продукциянын өз наркын төмөндөтүүнүн жана айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуунун башкы фактору.

Айыл чарба өндүрүшүндө илимий-техникалык процесстин негизги багыттары - дыйканчылык менен мал чарбасынын маданиятын жогорулатуу; чарбаны илимий негизде жүргүзүү; комплекстүү механикалаштыруу жана электрлештирүү; айыл чарба өндүрүшүн химиялаштыруу; жерди өздөштүрүү жана мелиорациялоо, прогрессивдүү техниканы жана интенсивдүү технологияны киргизүү, техника менен жабдууну күчөтүү, аны тынымсыз өркүндөтүп, пайдаланууну жакшыртуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, айыл чарба өндүрүшүн адистештирүүнү тереңдетүү, топтоштуруу жана аны уюштуруунун формаларын өркүндөтүү жана башка.

ССКП нын 27-съездинде "... илимий-техника прогресс, коомдун өндүргүч күчтөрүн түп-тамырынан бери кайра куруу бул багытты турмушка ашыруунун башкы каражаттарынан болуп калат. Мурдагы материалдык-техникалык негизде олуттуу өзгөрүүлөргө жетишүү мүмкүн эмес. Мындан чыгуучу арганы биз илимдин жана техниканын эң жаңы жетишкендиктеринин, илимий - техника прогресстин алдыңкы багыттарына чыгуунун, чарбалык механизмди, башкаруу системасын кайра куруунун негизинде эл чарбасын терең реконструкциялоодон көрөбүз..."- деп көрсөтүлгөн. Илимий-техникалык прогресстин негизинде айыл чарбасын өнүгүүнүн ургаалдуу жолдоруна которуу аркылуу өндүрүштүн мындан ары өсүшүн жана анын натыйжалуулугун жогорулатууну камсыз кылуу негизги милдет болуп эсептелет.

Ой-пикирлер