Кирүү

Дарыя, суу

Бар-бар үндүү,
Барандуу таяктуу
Жүгүрсө жетпейт,
Жүлүндүү аяктуу.

Бар-бар үндүү,
Барчын таяктуу.

Бар-бар үндүү,
Барча таяктуу.
Жүгүрсө жетпес,
Жүлүн аяктуу.

Бар-бар үндүү, бачым жүгүрсө
Жетпей жүгөн каттырбас.

Бар-бар үнү бар,
Барча таягы бар,
Жүгүрүп жетпес,
Жүн аягы бар.
Бар-бар үнү бар,
Башкача кыйын сүрү бар.
Жүгүрүп жетпес,
Күлүктүгү дагы бар.

Ой-пикирлер