Кирүү
Ырлар бөлүмү
Күн тийбес тамда жатамын Күч кетип, эс ооп, алсырап, Алдымдан ымдуу сыз өтөт Айласыз жатам жалдырап, Козголор менде дарман жок Кол,
Аскалар мисирейип муздап, какшап куурултуп, муунума суугун уруп, чилде кыз чымчып ойноп бети-колду чыңкылдап, сезимимди чыйрыктырып. Тоолор