Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Жапкара таш жарылат. Жапкара таш жарылат Караңгы сеңир жаңырат. Капкара таш жарылат, Караңгы сеңир айланат. Too борунда кылыч
Күүн-күүн күркүрөйт, Күмөн тайлак буркурайт. Күмөн тайлак ичинде, Седеп, мончок жылтырайт. Оюп алсам — орду жок, Кесип