Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Кызыл куурай барчылдайт, Жетим бала тырсылдайт. Чык этти чыгып кетти. Тиги үйдө да "тып-тып", Бул
Бир топ караган, Амма жакка тараган. Бир түп караган, Дүнүйөгө тараган. Дүйнөдө бир чырак бар, дайым күйгөн, Майы жок, билиги
Сандыктагы сары айгыр, Сандап-сандап кишинейт. Куйруктары көк ала, Баш жактары сарала, Сандыктагы сары айгыр, Сандап-сандап кишинейт, Куйруктары
Карагайсыз тактайсыз, Көпүрө салдым балтасыз. Агайлар келди балтасыз, Көпүрө салды тактайсыз. Башы менен жерге осот, Кышта эмес