Кирүү
Салттар бөлүмү
Кыз көрүүнү жана сүйлөшүүнүн бир жолу. Адатта, кыргызда кызды-жигит жолдош-жоролорунан бирөөнү алып барып, эгер жак-тырып калса, анан ата-энелери аркылуу атайын
"Жакшынын көзү кор, кулагы кер". Албетте, жакшыны "жак­шы" дейбиз. Соз мааниси мында. Ошол мыкты адамдын бир сапаты бар. Ал көзүнө көрүнгөндү, кулагы
Таныпкетүү. Бул адамзаттагы эң терс сапат. Бирөөлөрдү би-ротоло сызга отургузуу, алганын, укканын, коргогонун, өзүнүн калы-стыгын жокко чыгаруу. Пендечилик
Шаабайын суутуу. Албетте, бул терсжоруктардан. Ишеничтин илебине муздак суу бүркүүсү, адамдардын кадыр-баркына доо ке-тирүүсү. Жакшы-жаманды ылгабай,
Албетте, милдеттүү күнүмдүк жүрүм-турумда адатка айлануу-су, кызыгуусу ушул убакта пайда болот. Шакирттик сезимдерин ой-готуучу башатына, абалы, үй-бүлө таасир