Макал лакаптар бөлүмү
Кыргыз макалдары - Ы 902. Ыза тозокко алып барат . С живого кожу дерет. На что ни взглянет – все вянет. 903. Ый менен күлкү бирге