Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Бул кездетурмушөзү ар бир эле кесиптеги кишилерден көптү билишти талап этип калды. Тек өз кесибинин алкагынан чыкпай ошого тийиштүү нерселерди
Этнос — коом эмес "Этнос... — социалдык-тарыхый категория жана анын генезиси менен өнүгүүсү табияттын биологиялык мыйзамдары аркылуу эмес, коомдук өнүгүүнүн
Тилдердин классификациясы Тилдердин типологиялык классификациясы бул - тилдердин тектештик же аймактык жакындыгына карабастан, түзүлүш
Толтойдун бешик тою, кырк каракчынын дүрбөлөңү Манас баатырга: Чакырдым тойго келип бер, Көкжал Манас баатыр шер. Баштап келгин балдарың, Падыша
Жети кез коргон пайдубал Чарбагын кошуп ырдайын, Жеримден айдап Сибирге — Алганын кошуп ырдайын. Жеңе-желпим чуркурап Калганын