Кирүү
География бөлүмү
Дыйканчылыкта пайдаланылган аянттарында топурактардын абалынын бир аз жакшыргандыгы байкалат. Анткени аларды cугарып, кошумча азыктандырганда чириндүүлүгү оңолуп,
Борбордук Тянь-Шань Борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын чыгышында эң бийик кырка тоолор менен тоо арасындагы бийик өрөөндөрдү ээлейт.
Арстанбап шаркыратмалары – Бабашата кырка тоосундагы Арстанбап (Карүңкүрдүн оң куймасы) суусунда. Арстанбап кыш-на жакын, тоонун этек жагындагы тик аскадан
Кыргызстан. Кыргызстандын жаныбарлары. Сүт - эмүүчүлөрдүн 86 түрү жашайт, а.и. курт-кумурска жечүлөрдүн 5, кош канаттуулардын
АрсланбапДүйнөнүн бир да жеринде жок, кайталангыс жаңгак токою ушул жерде жайгашкан. Түркстанда жашаган Кул Кожо Акматтын (Ахмет Жассави) устаты Арслан