Кирүү
Эпос бөлүмү
Өлбөй тирүү жүргөндө, Журтум ай, не мураска жетейин? Алмамбет сөөгү жок болсо Мен ушу жерде өлүп кетейин. Түнөрүп жаткан Бээжинге Түз
Чет-бээжин Тал-Чоку Аттанарда жоону беттеп Түмөн кол "айгайлаган" жер дүңгүрөп. Жок дабаа жазмышына тагдыр жазган, Жоосунан колдун көбү
жомок деген учурларым көп. Биздин ушул сапарыбыздын өзү эле, турган турпаты менен — жомок. Бирок анын чындык экенине күбө — ошол балдар! Демек, дастанда окуяларды
Олуя чалдын эр Бакай Көк тулпар менен желигип, Манас кандын жанында Көк жалың Бакай ээлигип. Аргын кандын Ажыбай, Кырктын башы
Ишим кайрадан солгундай баштады. Эмнеден? - деп суроо берсем — ушундан деген себептер түгөнбөчүдөй. Жылда "Жылаңач-Бугу" мазарына барып жалдын суусун алмаштырган