Кирүү
Эпос бөлүмү
Дыгдырып кууп кол салып Колго түшкөн Көкчөнү Алмамбет илип алгыча, Кабарыңда бар бекен, Атка оюнчу жөө күлүк, Казыналык чоң мерген, Жаман
Чоң-чабуул алдындагы чатак (уландысы) Кыргыл чал Чубак кеткен жакты карап Кысылган добуш менен минтип айтат: — Сымаптай кылтылдаган
Ай бөксөрүп күн өтүп, Арадан мынча жыл өтүп, Кечээ Чүрөктү Кыяз алганда, Таласка талоон салганда, Акундун кызы бейтаалай, Өлөйүн
Алманбет менен Бурулча Теңир ай! Өткөн күн медитацияга чыгуума баардык жагынан төп келген, бирок таң алдынан баштап каршылаш аспект болмок. Баарылап