Кирүү
Аңгемелер бөлүмү
Адырдын жазы не деген керемет?! Агала таңга аралаш шыбак менен таананын наарынан не бир ажайып жытка бөлөнүп чыга келүчү бүктөм-бүктем боз адыр не бир кер-без
Шактардан жааган жез жалбырактар жерге түшкүсү келбегендей, абада бири менен бири алышып ойноп, кый-лага-а дейре калкып, күмүш шыңгырын башкаларга сез-диргиси
Класс жетекчи эжей сабактан кийин өз классында чоггулуш өттү. Чогулушта кайрадан "эки достун" маселеси каралды. Ар дайым бир жүрүп, бир ойногондуктан Саяк менен
Түндүк Германиянын бир соода шаарыңца Мюллер аттуу бир киши жашоочу. Мюллер дүкөнүнө бара жатып көп жолу өзүнө жылуу салам берген жаш, келишимдүү кийинген жигитке
Айылдык бир киши бир күнү падышага белек тартуулагысы келип, бакчасындагы алмуруттан чогултуп алып, жолго чыгат. Сарайдын оозуна келгеңце бекчи аны ичкери такыр