Кирүү

Бакен Кыдыкеева - улуу актриса

Бакен Кыдыкеева - азыркы кыргыз эли үчүн бул ысым жаңы улуттук маданияттын символу десем аша чаппас элем. Кыргыз элинин байыркы замандарынан бери картайбай келе жаткан рухий салттарынын өрнөгүндө тарбия алган, дээрин секелек кыз кезинен эле манасчылар, төкмөлөр, куу дулдар сыяктуу эл ичинен өнөрпоздордун тандайларынан чаң чыккан улуттук улуу таланттардын кереметтүү искус ствосу ээлеген, табиятынан оюнга ынак

Бакен Кыдыкеева

Ушул кезге чейин Бакен Кыдыкеева жөнүндө жазылган эки китеп Бакен Кыдыкееванын таланты, анын кыргыз те атры менен киносунда ээлеген орду, 20кьшымдагы улуттук көркөм маданияттагы баасы жөнүндө улам жаңы көз караш жаралып турарында эч кандай шек жок. Бакен Кыдыкеева жараткан образдар кылымдарга чейин ташка тамга баскандай болуп сакталып турат. Кыскасы, Бакен Кыдыкееванын таланты улуттук тарыхта өз баасын алды.

Ой-пикирлер