Кирүү

Ай

Алакандаи бети ааламга татыр.

Бир баатыр, ааламдын баарына татыр.

Кичине баатыр, ааламга татыр.

Жарты патир, ааламга татыр.

Жалгыз патыр,
Баары жокко татыр.

Бир бети кара, бир бети ак,
Терең ойлоп аны тап.

Бир калыпта жүгүрбөс шок, Түндө бар да, күндүз жок.

Бучук аякка айран уюттум.

Дүйнөдө бар алтын терек,
Мунун жарымы алтын,
Жарымы күмүш болсо керек,
Аны тапкан адамдын акылы зерек.

Жабыктагы жарты нан,
Жатып жесем түгөнбөйт.

Кок тасторкон бетинде,
Кээде бүтүн жарты нан.
Көп көрөбүз байкасак,
Бүтүн эмес жартыдан.

60 Кырга кылыч көмдүм,
Кылычымды түндө көрдүм.

Өзү асманда, жарыгы жерде

Там үстүндө жарты нан.
Жапсарга жарты нан койдум.
Тептегерек чоң айнек,
Көлгө түшүп чөкпөдү.
Аны көрүп чочулап,
Атым басып өтпөдү.

Тор жорго аттын кермеси,
Ашыкча сулуу формосу.

Муз үстүндө жаадай сөйкө.

Муз үстүндө булан сойко.

Он беш күнү достошуп күлөт,
Он беш күнү кабагын бүркөп жүрөт

Он беш күнү тегерек,
Оң беш күнү бак.
Он беш күнү кара,
Он беш күнү ак.

Ой-пикирлер