Кирүү
"Энеси суу кыргыздын, Атасы тоо кыргыздын", Көрдүңбү сөздүн уңгусун. Ала-Тоо бойлоп көчкөн эл, Аркайган тоодо оскон эл, Кирин
Теңирим берген кок маиса, Жаралган атам заманда. Кутушот коктом майрамын, Асманда жылдыз, ай, кун да. Коктом, коктом, коктом, Куттук
Сөз кубаты — Ак бата Бир тилдин баяндоо кубаты анын сөздүк корундагы сөздөрдү санынын көп болуусу менен гана ченелбей, ал сөздөр маанини
Кайырмалуу тереңде, Карыганда мен атаң, Кайгыңды тартып жүрөмбү.Бурулмалуу тереңде, Буркураган мен атаң, Мунуңду тартып жүрөмбү. Карарган
Ийри-Сууну бойлогон, Ителги салып ойногон. Кара-Сууну бойлогон, Карчыга салып ойногон. Карала каймал жетелеп, Как талаадан өтпөй