Кирүү
Кайырмалуу тереңде, Карыганда мен атаң, Кайгыңды тартып жүрөмбү.Бурулмалуу тереңде, Буркураган мен атаң, Мунуңду тартып жүрөмбү. Карарган
Ийри-Сууну бойлогон, Ителги салып ойногон. Кара-Сууну бойлогон, Карчыга салып ойногон. Карала каймал жетелеп, Как талаадан өтпөй