Кирүү | Катталуу
Өлүмтүк- каза болуучу адамдын кепини, айрыла турган жыртышы, ж.б.ларына керектелүүчү бирдемелери. Эми соз маанисине келеек, айрым адамдар бирөөлөргө өзүн милдеткор,
Жигит. Дайым бай-манаптарды, болуш-бийлерди жандап жүргөн, алардын буйруктарын жан-дили менен аткарган, шылуун, ары айлакер, кайраттуу, жүрөктүү, аларга ак дили
Бул - эр-жигиттердин бир терс са-паты. Эл ичинде тымызын бузукулук кылган, арам ойлуу, астыртан журт ичин булундурген немелерге карата багышталат. Макал ото одоно
Кагып-силкүүлүк. Бул - адамзаттагы одоно сапат, көңүлдүн өзү гул. Айрымдар орой, кээлери жумшак, назик болот. Муну жараты-лыш берет, бирөолөрдүн көргөн-өскөнү,
"Кызды бешикке салганда, себин сандыкка сал". Адатта, на-ристе бала кыркын чыгарган соң, бешикке болонот. Сеп кыздын күйөөгө баргандагы үй оокаты. Мында